نوشین شهر زیبا
توصیفی-اخبار-عمومی 
نظر سنجی
نظر سنجی هفتگی
در اطلاعيه ستاد انتخابات كشور اسامي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اعلام شد در اجراي ماده60 قانون انتخابات رياست جمهوري ، اسامي نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران كه صلاحيت آنان مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفته است اعلام شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور،‌ در اجراي ماده60 قانون انتخابات رياست جمهوري ، اسامي نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران كه صلاحيت آنان مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفته است از سوي ستاد انتخابات كشور اعلام شد.
بنا بر اين گزارش، متن اطلاعيه ستاد انتخابات كشور به اين شرح است:
در اجراي ماده60 قانون انتخابات رياست جمهوري ، اسامي نامزدهاي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران كه صلاحيت آنان مورد تائيد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته است به ترتيب حروف الفبا به اين شرح اعلام مي شود:

1- آقاي سعيد جليلي فرزند محمد حسن

2- آقاي غلامعلي حداد عادل فرزند رضا

3- آقاي محسن رضايي ميرقائد فرزند نجف

4- آقاي حسن روحاني فرزند اسدالله

5- آقاي محمد رضا عارف فرزند ميرزا احمد

6- آقاي سيد محمد غرضي فرزند سيد رضا

7- آقاي محمد باقر قاليباف فرزند حسين

8- آقاي علي اكبر ولايتي فرزند علي اصغر

ضمنا به استناد ماده66قانون ياد شده فعاليت هاي انتخاباتي نامزدها از تاريخ انتشار آگهي رسما آغاز و 24 ساعت قبل از شروع اخذ راي يعني در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ23ر3ر1392خاتمه مي پذيرد.

ان شاء الله نامزدهاي محترم با التزام و احترام به قانون و نصب العين قراردادن اخلاق مداري ومصالح كشور و مردم و با هدف برگزاري انتخاباتي با شكوه و در شان و تراز ملت رشيد ايران و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران سهم و نقش خود را در برگزاري حماسي جشن بزرگ ملي در روز جمعه24خرداد ماه1392به خوبي ايفا خواهند كرد و مردم هوشيار و آگاه ميهن اسلامي در اقصي نقاط كشور با حضور پرتعداد وگسترده در پاي صندوق اخذ راي بار ديگر جهان را مبهوت عظمت و بزرگي خويش خواهند نمود.

ستاد انتخابات كشور
[ سه شنبه 6 خرداد1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]

فصل هفتم - تبليغات

ماده 116 - فعاليت تبليغات انتخاباتي كليه نامزدها رسماً از تاريخ انتشار آگهي اسامي آنان شروع و 24  ساعت قبل از شروع اخذرأي خاتمه مي پذيرد .

ماده 117- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي كشور و همه پرسي 7 روز ، انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري 14 روز مي باشد .

ماده 118- در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي ، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند :

1- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع .

2- ديوارنويسي .

3- راهپيمايي و راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي .

4- استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني .

5- اعلام نظر شخصيتها و مقامات دولتي در تأييد نامزدها با ذكر سمت .

6- استفاده از جايگاه خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و حكومتي دارد .

7- استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهاي قانوني ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند ، شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، ديوان محاسبات كشور و مؤسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و نيز در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور و فعاليت تبليغاتي كاركنان آنان در ساعات اداري .

تبصره 1- استفاده از امكانات تبليغي مؤسسات موضوع اين ماده در صورتي مجاز است كه ضوابط و مقررات آن امكان انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كارهاي تبليغاتي را فراهم كرده باشد .

تبصره2- استفاده از اماكن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجوزاز مقامات ذي صلاح و پرداخت هزينه   برابر ، براي تمامي نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

تبصره 3- شركت هاي پست و مخابرات مي توانند در چارچوب اساسنامه خود در امر توزيع و ارسال آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايند .

8- فعاليت تبليغات انتخاباتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدها در قلمرو مسئوليت خود .

9- الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس وساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي نصب شده در معابر عمومي توسط بخش دولتي ووابسته به دولت و همچنين تأسيسات عمومي ودولتي و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن ، پستهاي برق و تلفن ، تابلوها و اماكن بخش خصوصي ( مگر با رضايت مالكين يا متصرفين ) و هرگونه تابلوي راهنما . مأموران انتظامي در صورت مشاهده تخلف ، متخلفين را دستگير و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي دهند . فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها نيز موظفند با استفاده از امكانات دولتي و محلي نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام نمايند وبه ستادهاي مربوط تذكر دهند .

10 - تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان .

11- پاره يا معدوم نمودن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مدت و زمان قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد .

12- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج ازمهلت قانوني تبليغات .

13- انجام اقداماتي كه مخل نظم عمومي يا ناقض قوانين و مقررات باشد .

14- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانيهاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها .

تبصره 1 – ستادهاي انتخاباتي نامزدها موظف اند قبل از برگزاري هر اجتماع موافقت فرمانداري يا بخشداري ذيربط را اخذ نمايند .

تبصره 2 - مأموران انتظامي موظف اند امنيت لازم را براي برپايي اجتماعات وسخنراني نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان فراهم نمايند .

15- فعاليتهاي تبليغاتي براي نامزدها توسط شاغلان نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت اطلاعات تحت هر عنوان از جمله حضور يا قبول مسئوليت در ستادهاي تبليغات انتخاباتي نامزدها .

16- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم ازكاغذي ، پارچه اي ، مقوايي ، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 70 × 100  سانتي متر.

ماده 119- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه صحت آن به تأييد هيئتهاي اجرايي رسيده باشد .

ماده 120- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند دو نسخه از آثار تبليغاتي خود را پس از  تهيه ، به هيئت اجرايي ذيربط يا وزارت كشور تحويل دهند .

ماده 121 - تنها گروهها و احزاب سياسي مجاز كه پروانه فعاليت آنان از طريق وزارت كشور صادر شده باشد مي توانند در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي به نفع نامزدها شركت كنند ويا از اسامي آنان استفاده شود .

ماده 122 - فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ، محلهاي مناسبي را اعم از ثابت يا سيار براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند .

ماده 123- ستاد تبليغات انتخاباتي اعم از اصلي و فرعي ، محلي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود . نامزدهاي انتخاباتي مكلف اند نشاني و نام مسئول ستادهاي تبليغات انتخاباتي خود را قبل از داير كردن ستاد به فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه ذيربط اعلام نمايند . در صورت تخلف فرماندار يا بخشدار در حوزه انتخابيه نسبت به تعطيلي كليه فعاليت هاي تبليغاتي نامزد ذيربط اقدام خواهد نمود .

ماده 126- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع انصراف نامزد يا نامزدهايي را اعلام نمايند . در اين صورت نامزدها حق دارند به نشريه پاسخ دهند ونشريه مزبور طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد .

ماده 127- انتشار اعلام نظر شخصيتها ومقامات حكومتي( بدون ذكر مسئوليت آنها ) ، گروهها و احزاب سياسي مجاز و به طور كلي ساير طرفداران در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدارك معتبر باشد و در صورت درخواست هيئت اجرايي ، نامزد انتخاباتي مكلف به ارائه مستندات و مدارك مي باشد .

ماده 128- اعضاي شعبه اخذرأي موظفند هرگونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه اخذرأي وجود دارد را قبل از اخذرأي امحاء كنند .

ماده 129 -  چاپخانه ها در صورت در خواست كتبي و رسمي نامزدها يا مسئولان ستادهاي تبليغاتي آنان ، مجاز به چاپ آگهي تبليغات انتخاباتي خواهند بود و در صورت تخلف چاپخانه مسئول خواهد بود .

ماده 130 -  نام و نشاني چاپخانه و تاريخ چاپ بايد ذيل آگهي تبليغاتي درج شود . با متخلفين طبق قانون نظام صنفي رفتار خواهد شد .

ماده 134 – گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي ياتخلف از مقررات اين قانون توسط                           هيئت اجرايي مورد بررسي قرارمي گيرد ودر صورت اثبات تخلف ، مراتب رسماً توسط فرماندار به نامزد يا رئيس ستاد تبليغات انتخاباتي وي ابلاغ مي گردد تا نسبت به رفع تخلف اقدام نمايد . چنانچه پس از سه بار تذكر ترتيب اثري داده نشود مراتب براي رسيدگي خارج از نوبت به مرجع قضايي ارجاع خواهد شد .

[ چهارشنبه 24 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]

1 مقصود احمدی /// کارشناس کشاورزی

2 مهران جهانگیری /// آزاد

3 رحیم تارویردی /// مسئول خدمات فرودگاه

4 فرخ علیزاده چاوش /// شورای حل اختلاف نوشین شهر

5 علی چرکزی /// متصدی فروش شرکت گلفام

6 شکار عبدیلی خانقاه /// عامل فروش گچ و سیمان در نوشین شهر

7 مهدی قره قاشلو /// آزاد

8 شعبان عظیم نژاد /// کارمند فرمانداری ارومیه

9 شادعلی مرادزاده خانقاه /// کارشناس سنجش امتحانات بخش نازلو

10 علی اکبر جعفری /// کارمند کمیته امداد امام خمینی

11 ناصر جعفری عشرت آباد /// بازنشسته سپاه

12 نادر هاشم سیمین پیل ثانی /// کارمند اداره تعاون و غله

13 علیرضا نجف پور /// مربی دانشگاه هنر ارومیه

14 مهدی جوان خوش‌ مقدم /// مدیرعامل شرکت  ساختمانی مهر باختر

15 حکمت تقی اصل /// مربی آموزشگاه فنی و حرفه‌ای

16 حبیب کریمی /// کارشناس بیمه آسیا

17 رامین بابایی /// دانشجوی ارشد حقوق بین الملل

18 رقیه قاسمی /// کادر درمانگاه امام سجاد (ع) فرهنگیان

19 سکینه نوری /// کارشناس امور دهیاران استانداری

20 بهرام کریم‌پور فرد /// مدیر عامل شرکت حمل ونقل پرستو ترابر  و نمایندگی بیمه آسیا

21 جعفر حسن‌زاده /// کارمند دادگستری

22 پیام نوزاد پزشک /// مسئول درمانگاه

23 اسماعیل مهدی‌خانیساعتلو/// نمایندگی بیمه ایران

24  رقیه میرزایی ساعتلو /// آزاد

[ سه شنبه 23 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]

نقل است "شاه عباس صفوی" رجال کشور را به ضیافت شاهانه میهمان کرد، دستور داد تا در سرقلیان­ها بجای تنباکو، ازسرگین اسب استفاده نمایند. میهمان­ها مشغول کشیدن قلیان شدند! و دود و بوی پهنِ اسب فضا را پر کرد، اما رجال - از بیم ناراحتی‌ شاه  - پشت سر هم بر نی قلیان پُک عمیق زده و با احساس رضایت دودش را هوا می دادند! گویی در عمرشان، تنباکویی به آن خوبی‌ نکشیده‌اند! شاه رو به آنها کرده و گفت: «سرقلیان­ها با بهترین تنباکو پر شده‌اند، آن را حاکم همدان برایمان فرستاده است» همه از تنباکو و عطر آن تعریف کرده و گفتند: « براستی تنباکویی بهتر از این نمی‌توان یافت» شاه به رئیس نگهبانان دربار - که پک‌های بسیار عمیقی به قلیان می­زد- گفت: « تنباکویش چطور است؟» رئیس نگهبانان گفت: « به سراعلیحضرت قسم، پنجاه سال است که قلیان می‌کشم، اما تنباکویی به این عطر و مزه ندیده­ام! » شاه با تحقیر به آنها نگاهی‌ کرد و گفت: مرده شوی‌تان ببرد که بخاطر حفظ  پست و مقام، حاضرید بجای تنباکو، پِهِن اسب بکشید  و بَه‌‌‌ بَه‌‌‌‌‌‌ و چَه چَه کنید.امام علی (ع) میفرمایند : چهار چیز نشانه نگون بختی حکومت‌هاست: (( فروگذاشتن اصل‌ها، ِ اهمیت دادن به فرع‌ها، ِ جلو انداختن افراد فرومایه و عقب‌ نگه‌داشتن افراد برتر و شایسته ))
[ سه شنبه 23 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]

ســــلیمان و مورچه عاشق

 

روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید که مشغول جابجا کردن خاک های پایین کوه بود. از او پرسید: چرا این همه سختی را متحمل می شوی؟ مورچه گفت: معشوقم به من گفته اگر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید و من به عشق وصال او می خواهم این کوه را جابجا کنم. حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمی توانی این کار را انجام بدهی. مورچه گفت: تمام سعی ام را می کنم... حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشت کار مورچه خوشش آمده بود برای او کوه را جابجا کرد. مورچه رو به آسمان کرد و گفت: خدایی را شکر می گویم که در راه عشق، پیامبری را به خدمت موری در می آ ورد...
 

تمام سعی مان را بکنیم، پیامبری همیشه در همین نزدیکی ست...


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:
 
اُدعُوا اللهَ وَ اَنتم مُوقِنونَ بِالاِجابَهِ وَاعلَموا اَنَّ اللهَ لا یَستَجِیبُ دُعاءَ مِن قَلبِ غافِلٍ لاه؛

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که
 خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

[ سه شنبه 23 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]
 

۱- اعتقاد (Confidence) :
اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند. روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط یک پسربچه با چتر آمده بود؛ این یعنی اعتقاد.


۲- اعتماد (Trust) :اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه کرد،وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید، او میخندد. چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت؛ این یعنی اعتماد

۳- امید (Hope) :هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم. ولی شما همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید؛ این یعنی امید.
با اعتقاد،اعتماد و امید زندگی کنید

[ سه شنبه 23 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]
گفت وگو با يک نامزد رد صلاحيت شده
امروز صبح وقتي وارد دفتر روزنامه شدم، مشاهده کردم باجناقم خيلي زودتر از من آمده و روي صندلي‌ام نشسته است. او به من تبريک گفت! به خاطر اينکه قرار است افتخار راي‌دادن به او را داشته باشم! او خواهان يک مصاحبه سفارشي با ما بود. با توجه به اينکه از قديم گفته‌اند بهترين خودرو ژيان است و بهترين فاميل باجناق(!) تصميم گرفتيم تن به اين درخواستش بدهيم! البته يک‌وقت خيال نکنيد دليل اين قبولي درخواستش وعده و وعيدي در خصوص دادن چند طبقه تراکم مجاني به بنده بوده است؛ اين شما و اين هم گفت وگوي چالشي ما!
* چه شد که تصميم گرفتيد کانديدا بشويد؟!
- ديشب منزل يکي از دوستان شام ميهمان بوديم و به همين دليل در خوردن شام زياده‌روي کردم. همان شب خواب عجيبي ديدم. يک نفر خودرويش در چاله افتاده بود، ناگهان جو مرا گرفت و ياد ژال والژان افتادم و به کمکش شتافتم! وقتي داشتم زور مي‌زدم يکهو کمرم گرفت! اما پسرخاله‌هايم دور و برم را گرفته بودند و برايم دست مي‌زدند و تشويقم مي‌کردند! از شدت کمردرد از خواب بيدار شدم و خوابم را براي همسرم تعريف کردم و او با خوشحالي گفت: «تعبير خوابت اين است که بايد کانديدا شوي و وظيفه خطير پرکردن تمام چاله‌چوله‌هاي شهر برگردن توست! اين کمردردت هم به خاطر سنگيني احساس وظيفه‌اي است که داري و خودت خبر نداري!»
گفتم: «مطمئن هستي دوباره چشم و هم‌چشمي نمي‌کني و دليل درخواستت براي کانديداشدنم اين نيست که شوهر دخترعمويت کانديدا شده؟!» و او در حالي‌که سعي داشت طوري پاسخ سؤالم را بدهد که متوجه دستپاچگي‌اش نشوم، گفت: «اصلاً و ابداً! خودم شاهد ظرف‌شستن‌هايت در منزل بوده‌ام! انسان کاري‌اي مثل تو حيف است که به شهرش خدمت نکند! بعدش هم مگر تو چه چيزي از افسانه بايگان و اميد زندگاني و عيوضي و اون ورزشکاره کم داري که نخواي کانديدا بشي؟!»؛ گفتم: «آخه من هواداري ندارم که!» و خانمم پاسخ داد: «مگه نمي‌گي توي خوابت وقتي داشتي به اون پرايدي کمک مي‌کردي گروهي از شهروندان تشويقت مي‌کردن؟!»؛ گفتم: «گروهي از شهروندان کجا بود؟! فقط پسرخاله‌هام بودن!» و خانمم در حالي‌که در دستش ماهيتابه بود، با لحن تهديدآميزي گفت: «يا کانديدا مي‌شي يا از شام خبري نيست!» و از اونجايي که من علاوه بر شهرم، براي شام هم احترام خاصي قائل هستم. تصميم به کانديداتوري گرفتم!
* از وظايف شوراي شهر هم اطلاعي داريد؟!
- امروز صبح يک چيزايي خوندم! مهم‌ترين وظيفه‌اش انتخاب شهردار است. بنده به شايسته‌سالاري اعتقاد فراواني دارم و تصميم دارم اگر راي آوردم از بين اعضاي خانواده و اقوام و خويشان و دوستانم اوني که شايسته‌تر هست رو براي اين منصب پيشنهاد بدم!
* در ضمن؛ يکي ديگه از وظايف اعضاي شوراي شهر بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي ...
- يکي‌يکي بگو؛ اين‌طوري قاتي مي‌کنم!
* خب شما براي نارسايي‌هاي اجتماعي چه راه‌حل‌هايي داريد؟!
- ما بايد به سرمايه‌هاي اجتماعي‌مون توجه ويژه کنيم. اين جوان‌ها سرمايه‌هاي ما هستند. ما بايد تمام توجه خودمون رو روي جوان‌ها بگذاريم و به آن‌ها به چشم سرمايه‌اي بزرگ نگاه کنيم! سؤال من اين است؛ وقتي همه دارن يه جوري از طريق اين جوان‌ها براي خودشون درآمدزايي مي‌کنن و سرمايه جمع مي‌کنن، چرا ما اين کار رو نکنيم؟! به عنوان مثال مي‌تونيم خودمون يک دانشگاه بزنيم و با دادن يک برگه کاغذ ازشون يک عالمه پول بابت شهريه بگيريم!
البته اوقات فراغت هم مسئله مهمي است! به نظر من به جاي ساختن اين همه فضاي سبز و پارک و کتابخونه و...؛ بهترين راه براي سرگرم‌کردن بچه‌ها اينه که بهشون نفري يک ايکس باکس بديم! اين‌طوري صبح تا شب مي‌شينن توي خونه و بيرون نمي‌آن! اين‌طوري حتي از حجم ترافيک و آلودگي هوا هم کاسته مي‌شه!
* درباره معماري و شهرسازي هم برنامه‌اي داريد؟!
- اگه من راي بيارم برج ميلاد و ايفل و پيزا رو ميارم شهرمون تا مردم ببينن و حالش رو ببرن!
* در زمينه خدمات شهري هم نظري داريد؟!
- اين فضاهاي سبز به درد چه کسي مي‌خوره؟! آدم مي‌ره توي يک پارک مي‌شينه تا با خيال راحت سيگار بکشه؛ اما اين‌قدر آدم براي ورزش‌کردن اونجا اومدن که روش نمي‌شه سيگارش رو روشن کنه! به نظرم يا بايد از ورود افراد غيرسيگاري به پارک‌ها جلوگيري کنيم يا اينکه پارک‌ها رو کلا تخريب کنيم و به جاش خرابه درست کنيم که معتادهاي تزريقي هم جايي براي استعمال مواد داشته باشن!
* درباره شهروند الکترونيک هم نظري داري؟!
- شهروند الکترونيک؟! خطرناکه! شهروندها تا مي‌توانند بايد از وسايل برقي دور باشن! اگه مثل من که اون دفعه مي‌خواستم با ميخ مورچه رو از توي پريز برق در بيارم، تا حالا برق گرفته بودت، اين حرف رو نمي‌زدي!
* اگه برنامه ديگه‌اي هم داريد، شرح بديد.
- بايد شهر از زيبايي بصري برخوردار باشه، به همين خاطر سر هر کوچه يک آفتابه مي‌ذارم تا هر وقت خيابون‌ها کثيف شد بدون منت‌کشي از رفتگر محله، خود شهروندها کوچه‌شون رو آب‌پاشي کنن! البته براي پر‌کردن اين آفتابه‌ها از آب معدني استفاده خواهيم کرد که اگر در هنگام تميزکردن کوچه کسي تشنه شد از اون آب استفاده کنه!
- بايد به فکر سالمندان هم باشيم؛ به هر حال اون‌ها جلوي دست‌و‌پا هستن و باعث مي‌شن سرعت عبور‌و‌مرور در پياده‌روها کاهش پيدا کنه و حتي در مناطق پر‌رفت‌و‌آمد شهر عامل ايجاد ترافيک در پياده‌روها هستن! من طرحي دارم که بر‌اساس اون يک واگن قطارشهري مختص پيرمردها و پيرزن ها اضافه خواهد شد و همشون رو به زور وارد اون واگن‌ها مي‌کنيم و در رو قفل مي‌کنيم! همين!
- براي اينکه مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض افزايش پيدا کنه راهکارهاي خفني دارم؛ از جمله اينکه هر کس عوارضش رو سر وقت داد لپش رو کشيده و به او يک شکلات بدهيم و اگر کسي عوارضش را پرداخت نکرد با تريلي از رويش رد شويم! اين‌طوري جمعيت شهر هم کاهش پيدا مي‌کند و در نتيجه از ترافيک و... نيز کاسته خواهد شد!
- در مورد مديريت بحران؛ هيچ برنامه‌اي ندارم! قديمي‌ها هم گفته‌اند: «سري که درد نمي‌کند را دستمال نمي‌بندند!» و حتي گفته‌اند: «چو فردا شود؛ فکر فردا کنيم!»؛ اصلاً چرا ما بايد نگران آمدن زلزله يا موارد مشابهش باشيم؟! مگر فيلم راز را نديده‌ايد؟! اگر به يک چيزي بيشتر فکر کنيد احتمال وقوعش بيشتر مي‌شود! چرا اين‌قدر به زلزله فکر مي‌کنيد؟!
- درباره خدمات مربوط به آتش‌نشاني هم نظريات جديدي دارم؛ چرا از جيب مردم هزينه و اين‌قدر پول آب و کپسول رو صرف بي‌احتياطي برخي انسان‌هاي بي‌مبالات بکنيم؟! اصولاً همان‌طور که اگر دماغ يا دل کسي بسوزد، آتش‌نشاني بي‌خيالي طي مي‌کند؛ بايستي در اين مورد نيز اينچنين باشد!
به نظر من کلا بايد آتش‌نشاني را حذف کنيم و با صرفه‌جويي حاصل از تعطيل‌شدن آتش‌نشاني چند بيمارستان مخصوص افرادي که بر اثر آتش‌سوزي صدمه ديده‌اند، راه‌اندازي کنيم! اين‌طوري اگر دوبار خانه‌اي آتش گرفت و اين‌قدر سوخت تا خاکستر شد، شهروندان مفهوم «پيشگيري بهتر از درمان است!» را با تک‌تک سلول‌هاي بدنشان درک خواهند کرد و ديگر مراقب خواهند بود جايي آتش نگيرد!
- «کودکان کار» چهره نازيبايي به شهر مي‌دهند؛ به همين خاطر بايستي هر چه سريع‌تر همه آن‌ها را جمع‌آوري کنيم! از طرف ديگر براي سريع‌تر اجرايي‌شدن فاز بعدي قطارشهري هم برنامه‌هايي دارم؛ از جمله اينکه همه اين کودکان را به تونل ببريم تا برايمان مسير قطار را بکنند!
- قصد دارم «مرکز ارتباطات مردمي» را ارتقا دهم! به همين خاطر و براي پيشرفت اين مرکز؛ شماره اين مرکز را از 137؛ به 138 يا 139 يا حتي 140 تغيير خواهم داد!
* راستي اين نامه هم همين الآن براي شما اومد!
- اي بابا! خب، چرا زودتر نگفتن؟! اين‌همه وقتم رو براي ثبت‌نام و صحبت با شما تلف کردم! ... به‌دليل نداشتن سواد ردصلاحيت شدم!
ارژنگ حاتمي

منبع : روزنامه کیهان مورخه
 
سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 - شماره 20483

[ چهارشنبه 17 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]
‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.[36]

ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست‌هزارنفرجمعيت،داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت.[37]

و - دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.[38]

تبصره 1 - اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاء شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

ماده 29 - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذي‌صلاح.

ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائي.

‌و - محكومين به حدود شرعي.

‌ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.

ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (‌اعضاء انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

منبع  : سایت شورای نگهبان

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=0f7b1716-add6-4f60-92b2-df1e656003df&LayoutID=26486264-caf3-4edb-b140-ba753a5c0890&CategoryID=ff0668dd-649c-4d53-a9ba-23ec1caed3be

[ چهارشنبه 17 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]

لیست اولیه کاندیداهای  چهارمین دوره شورای شهر نوشین 

نظر یادتون نره

۱- مقصود احمدی

۲- علی اکبر جعفری

۳-پیام نوزاد

۴- ناصر جعفری حشمت آباد

۵- حکمت تقی اصل

۶- رقیه میرزایی ساعتلو

۷- رامین بابایی

۸- سکینه نوری

۹- حبیب کریمی

۱۰- فرخ علی زاده چاوش

۱۱- علیرضا نجف پور

۱۲- رحیم تارویردی

۱۳- شادعلی مرادزاده خانقاه

۱۴- شعبان عظیم نژاد

۱۵- نادر هاشم سیمین بیل ثانی

۱۶- مهدی جوان خوش مقدم

۱۷- بهرام کریمپور فرد

۱۸- رقیه قاسمی

۱۹- اسماعیل مهدی خانی ساعتلو

۲۰- مهران جهانگیری

۲۱- مهدی قره قاشلو

۲۲- شکار عبدلی

۲۳- علی چرکزی

۲۴- جعفر حسن زاده

[ سه شنبه 16 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]

 

در انتخابات شرکت می کنم چون هستم، چون نوشین شهری هستم.

در انتخابات شرکت می کنم نه اینکه از عملکرد شورا راضی هستم بلکه به خاطر شهرم.

در انتخابات شرکت می کنم چون مشارکت هرچه بیشتر در انتخابات، مانع از انتخابات طایفه ای می شود.

در انتخابات شرکت می کنم چون می دانم پدرم و بزرگانم چه زحماتی برای این شهر کشیده اند.

در انتخابات شرکت می کنم چون اعتقاد به رشد تدریجی فرهنگی  اقتصادی و علمی شهرم  دارم .

در انتخابات شرکت می کنم چون شرکت در انتخابات را یکی از معدود فرصت هایی می دانم که می توانم نظر خود را درباره ی مسائل شهرم بیان کنم.

در انتخابات شرکت می کنم چون شرکت در انتخابات را یک حق برای خودم می دانم.

در انتخابات شرکت می کنم چون ایجاد مردم سالاری را امری تدریجی می دانم و نه ناگهانی.

در انتخابات شرکت می کنم چون تحریم یا عدم شرکت در انتخابات را در جهت سرافرازی شهرم نمی دانم.

در انتخابات شرکت می کنم چون …


برچسب‌ها: انتخابات
[ یکشنبه 14 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]

بهترين كيست ؟


مردم سعى كنند صالح‏ترين را انتخاب كنند. آن كسانى كه نامزد رياست جمهورى ميشوند و در شوراى نگهبان صلاحيت آنها زير ذره بين قرار ميگيرد و شوراى نگهبان صلاحيت آنها را اعلام ميكند، اينها همه‏شان صالحند. اما مهم اين است كه شما در بين اين افراد صالح، بگرديد و صالح‏ترين را پيدا كنيد. اين جا جائى نيست كه من و شما بتوانيم به حداقل اكتفاء كنيم؛ دنبال حداكثر باشيد؛ بهترين را انتخاب كنيد.

بهترين كيست؟ من نسبت به شخص، هيچ‏گونه نظرى ابراز نميكنم؛ اما شاخصهائى وجود دارد. بهترين، آن كسى است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافيگرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافيگرى و تجمل‏پرستى است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافيگرى باشد، مردم را به سمت اشرافيگرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد. اينى كه ما گفتيم امسال، سال حركت به سوى اصلاح الگوى مصرف است، يعنى امسال سالى است كه ملت ايران تصميم بگيرد كه با اسراف مبارزه كند. نميگوئيم بكلى و يكباره و در طول يك سال، اسراف تمام بشود؛ نه، ما واقع‏بين‏تر از اين هستيم؛ ميدانيم اين كار مال ساليان پى در پى است و بايد كار بشود تا به اين فرهنگ برسيم؛ بايد اين كار را شروع كنيم.

[ سه شنبه 9 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]
به اطلاع همشهریان عزیز می رساند  مدیریت این وبلاگ بی طرف بوده واز هیچ یک از نامزدان انتخاباتی اخیر به طور اخص حمایت نکرده  و وابسته به حزب و قشر خاصی نبوده و فعالیت وبلاگ در جهت اطلاع رسانی و کمک در پیشرفت وآبادانی شهرمان نوشین میباشد

لذا از بازدیدکنندگان وهمشهریان عزیز انتظار میرود اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده وبا نظرات جنجالی خود باعث تخریب شخصیت افراد نگردند از این پس مدیریت وبلاگ نظرات ارسال شده را کارشناسی کرده ودر مورد تایید وعدم تایید نظراتی که باعث حساسیت شوند مختار میباشد لذا از بازدیدکنندگان وبلاگ درخواست میکنیم نظرات خود را با حفظ شخصیت افراد واخلاق شهروندی به ثبت برسانند

خاطر نشان میشویم درج هرگونه مطلب توهین آمیز غیر مستند که باعث تخریب شخصیت افراد  وحساسیت بین مردم شوند در این وبلاگ ممنوع میباشد و مسئولیت اینگونه نظرات بر عهده ارسال کننده نظر میباشد  و  کاربر اینترنتی از طریقIP میتواند قابل پیگیری باشد

منتظر نظرات سازنده شما هستیم با تشکر الدوزلار

[ سه شنبه 9 اردیبهشت1393 ] [ ] [ الدوزلار (فارغ التحصیلان نوشین شهر) ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

عمومی- اخبار شهر -مشکلات شهر -مسئولین وعملکرد آنان-و.........
امکانات وب
Online User ابزار پرش به بالا
کد موزیک آنلاین برای وبگاه